Grantu konkurss “Sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā”

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina projektu konkursu granta programmas “Sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” ietvaros. Konkursa mērķis – stimulēt, uzsākt vai attīstīt un īstenot ilgtspējīgu biedrību un nodibinājumu vai komersantu attīstību, lai nodrošinātu nodarbinātības iespējas, t.sk. radot jaunas vai pilnveidojot esošas darba vietas sociālās atstumtības riskam pakļautajām mērķa grupām. Projektu iesniegšanas termiņš - 29.jūlija 16.00

Uz finansējumu var pretendēt Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kura juridiskā adrese reģistrēta Rīgā, vai kurš gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, apņemas norādītajā termiņā reģistrēt juridisko adresi Rīgā, un kurš granta atbalstu saņēmušo daļu apņemas apgūt Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Granta pretendentam, lai sasniegtu konkursa mērķi jāizpilda uzdevumi:
1.jānodarbina rīdzinieki no sociālās atstumtības riska grupām, t.sk. radot jaunas vai pilnveidojot esošas darba vietas, un ceļot esošo sociālās atstumtības riska grupas darbinieku kapacitāti;
2.sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātība jārisina saskaņā ar sociālajiem un biznesa principiem, nodrošinot piedāvātā risinājuma ilgtspēju;
3.sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātībai jābūt organizētai atbilstoši komercdarbības praksei, radot preces vai sniedzot pieprasītus pakalpojumus tirgum;
4.konkursa mērķa sasniegšanā jābūt draudzīgam videi.

Konkursa ietvaros par sociālās atstumtības riska grupām uzskatāmas:
b)personas ar invaliditāti un personas ar garīgās attīstības un funkcionāliem traucējumiem;
c)personas no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;
d)jaunie vecāki, jaunās ģimenes (īpaši viena vecāka ģimenes un daudzbērnu ģimenes);
e)bezdarbnieki (īpaši jaunieši);
f)ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas;
g)personas, kuras ir atkarīgas no narkotiskām un/vai psihotropām vielām, kā arī tādas, kurām ir atkarības (datorspēles, azartspēles);
h)personas, kas cietušas no vardarbības vai cilvēku tirdzniecības;
i)romu tautības personas;
j)personas, kas vecākas par 54 gadiem;
k)personas bez noteiktas dzīvesvietas;
l)bēgļi un migranti.

Granta apguvei iespējams paredzēt laiku ne ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem kopš līguma ar Labklājības departamentu noslēgšanas.
Vienam granta saņēmējam noteiktais maksimāli pieļaujamais grants nepārsniedz EUR - 7000,00 (septiņi tūkstoši eiro, 00 centi). Granta pretendentam jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā no granta. Kopējais šim konkursam paredzētais granta finansējuma apjoms ir līdz EUR 31 000, 00 (trīsdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi).
Konkursa pieteikumi jāiesniedz Rīgas domes Labklājības departamentā – Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, 3.stāvā līdz 2016. gada 29. jūlijam plkst. 16:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu (pasta zīmogs – 2016. gada 29. jūlijs).

Š.g. 20. jūlijā no 10:00 līdz 12:00 RD Labklājības departamenta 3. stāva zālē notiks informatīvs seminārs granta pretendentiem. Lūdzam pieteikt savu dalību seminārā līdz 19. jūlija plkst. 14:00 elektroniski, rakstot uz e-pastu juris.osis@riga.lv.

Visi ar konkursu saistītie dokumenti pieejami šeit.