MEKLĒJAM PRAKTIKANTU KOMUNIKĀCIJU JOMĀ! // ИЩЕМ ПРАКТИКАНТА/ПРАКТИКАНТКУ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ КОММУНИКАЦИИ

Prakse LSUA.jpg

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija aicina savai komandai pievienoties praktikantu
ar ļoti labām latviešu un krievu valodas zināšanām dažādu komunikāciju un sabiedrības
informēšanas aktivitāšu īstenošanai! Prakses laikā būs iespēja ne vien labāk iepazīt Latvijas
sociālās uzņēmējdarbības vidi, bet arī iegūt vērtīgus kontaktus un pieredzi darbā ar
tradicionālajiem medijiem, sociālajiem medijiem un dažādām organizācijām un iesaistītajām
pusēm Latvijas reģionos.

Praktikanta galvenie uzdevumi:
• Komunikācijas materiālu sagatavošana un tulkošana krievu valodā un publicēšana
Asociācijas mājaslapā un sociālajos tīklos
• Informācijas sagatavošana un izsūtīšana medijiem, sadarbības veidošana ar
medijiem
• Asociācijas pasākumu līdzorganizēšana
• Sadarbību veidošana un auditorijas piesaiste Latvijas reģionos.
No praktikanta sagaidām:
• Iespēju un motivāciju veltīt praksei Asociācijā 8-12 h/ nedēļā (pēc vienošanās -
klātienē un./vai attālināti)
• Ļoti labas latviešu un krievu valodas zināšanas (mutiski, raktiski), angļu valodas
zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
• Labas prasmes strādāt ar informāciju un sagatavot tekstus latviešu un krievu
valodā.
• Precizitāti, atbildīgu attieksmi pret darbu un kolēģiem, vēlmi mācīties un apgūt ko
jaunu, spēju strādāt patstāvīgi un sasniegt rezultātu.

Praktikantam piedāvājam:

• Interesantu darba vidi un veicamos uzdevumus
• Iespēju veidot kontaktus un sadarbību ar Latvijas labākajiem sociālajiem
uzņēmējiem un sociālās uzņēmējdarbības jomas virzītājiem
• Iespēju piedalīties Asociācijas rīkotajos projektos un pasākumos, tikšanās ar
sadarbības partneriem un citām iesaistītajām pusēm.
• Veiksmīgas sadarbības gadījumā - labu rekomendāciju turpmākajam darbam!
Prakse nav apmaksāta, bet veiksmīgas sadarbības gadījumā meklēsim iespējas ilgtermiņa
sadarbībai ar atalgota darba iespējām.
Pieteikšanās praksei, rakstot uz office@sua.lv , pievienojot savu CV un īsu motivācijas
vēstuli ar galvenajiem iemesliem, kādēļ gribat veikt praksi Asociācijā. Atbildēsim 3 darba
dienu laikā - piemērotākos kandidātus noteikti aicināsim uz sarunu klātienē!

ИЩЕМ ПРАКТИКАНТА/ПРАКТИКАНТКУ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ
КОММУНИКАЦИИ!

0.jpeg

Латвийская ассоциация социального предпринимательства приглашает в свою команду
практиканта/практикантку с очень хорошим знанием латышского и русского языков
для проведения различных мероприятий по коммуникации и информированию
общественности! Во время практики у Вас будет возможность не только лучше узнать
среду латвийского социального предпринимательства, но и получить ценные контакты
и опыт работы с традиционными СМИ, социальными СМИ, различными
организациями и вовлеченными сторонами в регионах Латвии.

Главные задачи практиканта/практикантки:
• Подготовка коммуникационных материалов, их перевод на русский язык и
опубликование на домашней странице Ассоциации и в социальных сетях
• Подготовка и рассылка информации СМИ; формирование сотрудничества со СМИ
• Участие в организации мероприятий Ассоциации
• Формирование сотрудничества и привлечение аудитории в регионах Латвии.
Наши ожидания:
• Возможность и мотивация посвящать прохождению практики в Ассоциации 8-12
часов в неделю (по согласованию – очно и/или удаленно).
• Очень хорошее знание латышского и русского языков (устно, письменно);
владение английским языком будет считаться преимуществом.
• Хорошие навыки работы с информацией и подготовки текстов на латышском и
русском языках.
• Точность, ответственное отношение к работе и коллегам, желание учиться и
осваивать все новое, способность работать самостоятельно и достигать результата.

Практиканту/практикантке предлагаем:
• Интересную рабочую среду и выполняемые задания
• Возможность формирования контактов и сотрудничества с лучшими латвийскими
социальными предпринимателями и пропагандистами социального
предпринимательства.
• Возможность участвовать в организуемых Ассоциацией проектах и мероприятиях,
встречах с партнерами по сотрудничеству и другими вовлеченными сторонами.
• В случае успешного сотрудничества – хорошую рекомендацию для дальнейшей
работы!

Практика не оплачивается, но в случае успешного сотрудничества мы будем искать
возможности долгосрочного сотрудничества на оплачиваемой основе.
Вы можете подать заявку на прохождение практики, отправив письмо на адрес
электронной почты office@sua.lv, приложив свое CV и короткое мотивационное
письмо с указанием главных причин, по которым желаете пройти практику в
Ассоциации. Свой ответ дадим в течение трех рабочих дней, а наиболее подходящих
кандидатов обязательно пригласим на личное собеседование!