Eiropas deklarācija par sociālo uzņēmējdarbību

Šī gada 16. un 17. janvārī Strasbūrā norisinājās forums “Sociālie uzņēmēji: izsakiet savu viedokli!” (“Social Entrepreneurs: Have your say!”), kopā pulcējot vairāk kā 2000 dalībniekus.

Pārstāvji no dažādām valstīm un institūcijām vēlreiz apliecināja, ka sociālās uzņēmējdarbības modeļi variē pēc to tiesiskās formas, lieluma un darbības veida, taču tos vieno atbilstība sociālās uzņēmējdarbības pazīmēm.

Šo divu dienu laikā, kopīgu diskusiju rezultātā, tika izstrādāts saraksts ar ieteikumiem un idejām, kas varētu veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Eiropā, ņemot vērā atšķirīgās tradīcijas un kontekstu, kas pastāv katras valsts nacionālā līmenī.

Deklarācija aicina:                                                                            

  1. Eiropas Savienībai jāseko līdz visām darbībām Sociālā Biznesa Iniciatīvas jomā. Būtu nepieciešams izstrādāt otro fāzi Sociālā Biznesa Iniciatīvai, kas paplašina direktīvas darbības jomu, padziļina tās partnerību ar dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām iestādēm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un galvenajiem ekosistēmas dalībniekiem.
  2. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, jaunajam Eiropas Komisijas (ar īpašu iekšējo dienestu struktūru) un Eiropas Parlamenta sastāvam ir jāuzņemas pilna atbildība par Strasbūrā izveidotā rīcības plāna īstenošanu.
  3. Izstrādājot jaunas politikas pamatnostādnes, kas vērstas uz atbalsta sniegšanu sociālajiem uzņēmējiem, ir jābūt ciešākai sadarbībai un iesaistīšanās līmenim starp Eiropas Savienības, valsts, reģionālo, vietējo līmeni un sociālo uzņēmumu kopienu. Tādā veidā būs iespējams izveidot pamatnostādnes, kas ir piemērotas vietējam kontekstam.
  4. Eiropas Komisijai ir jānodrošina, ka tās apņemšanās izveidot ekosistēmu sociālajiem uzņēmumiem ir integrēta tās politikas pamatnostādnēs.
  5. Sadarbībā ar sociālo uzņēmumu sektoru, dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām iestādēm pilnībā jāatbalsta sociālo uzņēmumu izaugsme, kā arī jāpalīdz veidot un uzlabot to kapacitāti. To var darīt, piemēram, uzlabojot tiesisko regulējumu, piekļuvi finansēm, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, veicinot apmācības un izglītību, kā arī iesaistot publiskajos iepirkumos.
  6. Eiropas iestādēm un dalībvalstīm vajadzētu stiprināt sociālo uzņēmumu lomu strukturālajās reformās, lai tādā veidā pārvarētu krīzi - jo īpaši vietās, kur sociālā ekonomika ir mazāk attīstīta.
  7. Komisijai, dalībvalstīm un reģioniem ir jāveicina sociālo uzņēmumu pārrobežu un bezierobežojumu sadarbība, lai notiktu dalīšanās ar zināšanām un praksi. Tāpat arī visām valsts iestādēm vajadzētu savstarpēji sadarboties un uzlabot savu kapacitāti atbalsta sniegšanā sociālo uzņēmumu attīstībai. 
  8. Publiskā un privātā sektora pārstāvjiem ir jāizveido visus nepieciešamos finanšu instrumentus un starpniekus, kas atbalsta sociālos uzņēmumus visā to darbības laikā.
  9. Joprojām ir nepieciešama sociālo uzņēmumu papildu izpēte, kā arī nacionāla mēroga statistikas datu apkopošana – tādā veidā gan politikas veidotājiem, gan plašākai sabiedrībai tiks radīta labāka izpratne, veicināta sociālo uzņēmumu atbalstīšana un atpazīstamība.
  10. Šajā „jaunajā Eiropā”, visām iesaistītajām pusēm ir jāuzlūko izaugsme un vērtību radīšana no plašākas perspektīvas – ziņojot par sociālo un ekonomisko attīstību, noteikti jāietver arī sociālie rādītāji un jānorāda uz pozitīvu sociālu ietekmi.

Ar detalizētu deklarācijas saturu var iepazīties te.

Lai arī sociālās uzņēmējdarbības loma aizvien vairāk tiek novērtēta gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī, dažādu aktivitāšu īstenošana, kā arī augstāk minēto aspektu izmantošana praksē, veicinātu šīs uzņēmējdarbības formas attīstību.

Jūs varat atbalstīt deklarācijā pausto saturu, aizpildot parakstīšanas formu.