Finansējuma iespēja sociālās jomas projektiem!

Ziedot.lv sadarbībā ar saviem partneriem izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem. Projekti tiks atbalstīti no "Latvijas valsts meži" 2015.gada ziedojuma sociālās jomas projektiem.    

Atbalstam sociālās palīdzības veicināšanai pieejami 300 000 eiro šādās prioritārajās jomās:

 • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
 • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
 • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
 • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Pieteikšanās termiņš - 2016.gada 31.janvāris.

Kādi projekti tiek atbalstīti?

Iesniegtais projekts atbilst šādiem kritērijiem:

 • Projekts risina sabiedrībai svarīgu sociālu problēmu vismaz vienā no konkursa prioritārajām jomām;
 • Projekts sniedz palīdzību tiem, kuriem pašiem nav resursu sev palīdzēt un kuriem tā vitāli nepieciešama;
 • Palīdzība tiek sniegta tajās jomās, kurās nav tieša valsts kompetence un finansējums;
 • Projektam jābūt vērstam uz izvēlētās mērķgrupas stāvokļa uzlabošanu ilgtermiņā, nevis akciju veidā un īslaicīgi;
 • Projektam jābūt reālistiskam ar sasniedzamiem rezultātiem;
 • Atbalsta apjoms vienam projektam nav noteikts. Projekta izdevumiem un apmēram jābūt pamatotam un samērojamam ar rezultātiem;
 • Netiek atbalstīti projekti, kas paredz atbalstu individuālām privātpersonām. Projektam jābūt vērstam uz organizācijas pašas aktivitāšu īstenošanu, organizācija nedrīkst būt starpnieks privātpersonām sniegto pakalpojumu apmaksai (kā, piemēram, privātpersonas operāciju apmaksa, rehabilitācija, medikamenti, komunālo rēķinu apmaksa utml.);
 • Augstāka prioritāte būs projektiem ar lielāku biedru un mērķgrupu iesaisti;
 • Netiek atbalstīta būvniecība un citi lieli infrastruktūras projekti. Var tik atbalstīti projekti, kas ietver kosmētisko remontu, bet ne kapitālieguldījumi (logu, durvju, grīdu maiņa, pārbūve utml.). Kosmētiskais remonts var tikt iekļauts tikai gadījumā, ja remontējamās telpas ir biedrības vai nodibinājuma īpašums vai arī par šīm telpām biedrībai vai nodibinājumam ir ilgtermiņa telpu nomas līgums (kopija jāpievieno projekta pieteikumam);
 • Projekta maksimālais īstenošanas laiks no 2016. gada 1. marta līdz 31. decembrim;
 • Vienai organizācijai un tās struktūrvienībām var tikt atbalstīts viens projekta pieteikums.

Kas var pieteikt projektus?

Biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • Organizācijas mērķi un darbība ir vērsti uz sabiedriska (nevis privāta) labuma jautājumu risināšanu sociālajā jomā;
 • Organizācijai ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Vairāk par pieteikšanās kārtību un citu noderīgu informāciju lasiet ŠEIT.