Social Business initiative – Eiropas Komisijas iniciatīva

Eiropas Komisija, 2011.gada nogalē, pieņemot dokumentu -  Sociālā Biznesa iniciatīvu (Social Business Intiative), noteica skaidru atbalstu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai Eiropā.

Social Business Intiative ir dokuments, kurā tiek iezīmētas problēmas, ar kurām saskaras sociālie uzņēmumi šobrīd un piedāvāti dažādi risinājumi, kas būtu jāīsteno gan ES līmenī, gan nacionālajā līmenī.

Atbildīgie eksperti norāda, ka sociālo uzņēmumu īpatsvars ekonomikā ir 10 % no visiem Eiropas uzņēmumiem, un šajā nozarē nodarbināti vairāk nekā 11 miljoni algotu darbinieku. Ziņojumā uzsvērts, ka sociālā uzņēmējdarbība ir viens no efektīvākiem līdzekļiem cīņai ir dažādām sociālām problēmām, kuras skārušas Eiropu pēckrīzes periodā. Atbildīga pieeja uzņēmējdarbībai nodrošina ilgtspējīgāku ekonomisko izaugsmi, tāpēc ikvienai dalībvalstij ir jārada labvēlīgi apstākļi sociāliem uzņēmumiem veidoties un darboties.

Apzinoties faktu, ka dalībvalstīs pastāv sociālo uzņēmumu daudzveidība, tiek norādīts, ka  sociālo uzņēmēju raksturo šāds pazīmes:

 1. uzņēmumiem galvenie ir sociālie mērķi, nevis peļņa, tiek radīti sociālie labumi visas sabiedrības vai tās locekļu interesēs;
 2. uzņēmums ir pārsvarā bezpeļņas struktūra un pārpalikumus galvenokārt investē atkārtoti, nevis sadala privātajiem akcionāriem vai īpašniekiem;
 3. uzņēmumiem ir dažādas juridiskās formas un modeļi: piem., kooperatīvi, brīvprātīgas apvienības, bezpeļņas apvienības, fondi, peļņas vai bezpeļņas uzņēmējsabiedrības; uzņēmumi apvieno dažādas juridiskās formas un dažreiz maina minēto formu atbilstoši savām vajadzībām;
 4. uzņēmumi ir ekonomikas dalībnieki, kas ražo preces un sniedz pakalpojumus (bieži vispārējas nozīmes), tajos bieži ir spēcīgs sociālās inovācijas aspekts;
 5. uzņēmumi darbojas kā neatkarīgas vienības, tajos ir spēcīgi līdzdalības un koplēmuma (darbinieki, lietotāji, locekļi), pārvaldības un demokrātijas (pārstāvības vai atklātas demokrātijas) aspekti;
 6. uzņēmumi bieži rodas no pilsoniskās sabiedrības organizācijām vai ir saistīti ar tām.

Lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības idejas koncepta attīstību ikvienā Eiropas Savienības dalībvalsti, Komisija uzsākusi pasākumu kopumu.

Ir paredzēs, ka jāuzlabo iespējas sociāliem uzņēmējiem piekļūt ES finansējumam:

 • Jāizstrādā normatīvais ietvars Eiropas Sociālās uzņēmējdarbības fondam;
 • Jāievieš mikrokredītu iespējas sociāliem uzņēmumiem Eiropā;
 • Jāizveido Eiropas finanšu instruments sociālo uzņēmumu darbības nodrošināšanai un piekļuvei citiem finanšu avotiem;
 • Sociālā uzņēmējdarbība kā prioritāra joma jāparedz jau esošajos ES finanšu instrumentos – ES Sociālā fonds, Eiropas Reģionālās Attīstības fonds

Tāpat neiztrūkstoši ir pasākumu kopumi sociālo uzņēmumu pamanāmības nodrošināšanai un vienkāršots to darbības regulējums. Ir paredzēts, ka:

 •  ir jāapzina visi sociālo uzņēmumu modeļi Eiropā un jāizveido publiska datu bāze ar uzņēmējiem;
 • jāsagatavo ieteikumi valsts atbalsta pasākumiem sociālajās uzņēmējdarbības veicināšanai;
 • jāizveido vienota Eiropas platforma visiem sociāliem uzņēmumiem un viņu partneriem informācijas apmaiņai un uzkrāšanai.

Lai nodrošinātu Sociālā Biznesa iniciatīvā noteikto pasākumu ieviešanu, ir izveidota ekspertu grupa, kuras uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus un sniegt viedokļus sociālās uzņēmējdarbības veicinošo pasākumu īstenošanai Eiropā. Latvijas pārstāvis darba grupā ir Daina Fromholde no Labklājības ministrijas – daina.fromholde@lm.gov.lv

Informācija par Social Business Intiative.