LSUA_web.jpg

kas mēs esam?

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ir biedru organizācija ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Apvienojam līdzīgi domājošas organizācijas, uzņēmumus un cilvēkus, kas tic, ka sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā ir milzīgs potenciāls, un ir gatavi arī paši piedalīties šīs nozares veidošanā un stiprināšanā.

Asociācija dibināta 2015.gada rudenī, un tās pieci dibinātāji ir  Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, Sabiedrisko pētījumu centrs PROVIDUS, Latvijas Samariešu apvienība, labdarības veikalu tīkls “Otra elpa”, sociālās uzņēmējdarbības akselerators “New Door”. Tās ir organizācijas, kas pirms tam daudz darījušas sociālās uzņēmējdarbības pētniecības un aktualizēšanas jomā, kā arī paši sociālās uzņēmējdarbības “celmlauži” Latvijā, kuri ar savu darbu pierādījuši, ka sociālā uzņēmējdarbība Latvijā ir vajadzīga un iespējama.

Asociācijā šobrīd ir vairāk kā 70 biedri - pilnu sarakstu un īsus aprakstus iespējams aplūkot ŠEIT.

ko mēs darām? 

Šobrīd Asociācija darbojas trīs galvenajos virzienos:

1. Interešu aizstāvība lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī.  Asociācija līdzdarbojas Saeimas darba grupā, kas strādā pie Sociālā uzņēmuma likuma tapšanas. Tāpat arī Asociācija Latvijas mērogā pievērš pašvaldību uzmanību sociālās uzņēmējdarbības iespējām, kā arī darbojusies pie sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas tapšanas. Sadarbojamies arī ar citiem reģionāla un nacionāla līmeņa lēmumu pieņēmējiem un rīcībpolitikas veidotājiem, lai veidotu sociālajai uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi Latvijā.

2. Asociācijas biedru kapacitātes uzlabošana, pieredzes un zināšana apmaiņas platformas veidošana. Dažādos veidos palīdzam saviem biedriem labāk sasniegt viņu mērķus, nodrošinot kopīgus pasākumus, ātru un efektīvu informācijas apmaiņu, jaunākās ziņas par finanšu un sadarbības iespējām, kā arī konsultāciju atbalstu. Dažādos veidos komunicējam mūsu biedru preces un pakalpojumus, piemēram, apkopojot informāciju par biedru piedāvājumu, rīkojot Sociālās uzņēmējdarbības tirdziņa Kalnciema kvartālā un iepazīstinot ar noderīgiem sadarbības partneriem.

3.  Sabiedrības informēšana par sociālo uzņēmējdarbību. Asociācija piedalās dažāda līmeņa pasākumos, lai informētu arvien plašāku sabiedrību par sociālās uzņēmējdarbības sniegtajām iespējām. Regulāras reģionālās vizītes nodrošina nacionāla līmeņa sabiedrības informēšanu, popularizējam savas biedru organizācijas publiskos pasākumos un izglītojam sabiedrību par sociālo uzņēmēju paveikto. Tāpat arī aktīvi darbojamies sociālo mediju vidē. Uzturam lielāko informācijas avotu latviešu valodā par sociālo uzņēmējdarbību - www.socialauznemejdarbiba.lv

MŪSU komanda

Asociācijas ikdienas darbu vada direktore Madara Ūlande, projektu vadītāja Andra Strautiņa un projektu aktivitāšu koordinatore Renāte Mencendorfa.

Asociācijas Padomi veido pieci cilvēki, un to ievēl biedri uz 2 gadu termiņu. Padome darbojas kā Asociācijas stratēģiskā padomdevējinstitūcija, nosakot galvenos LSUA darbības virzienus, kā arī balsojot par LSUA jauno biedru uzņemšanu. Padome tiekas ne retāk kā reizi ceturksnī.

Asociācijas Padomes sastāvs (līdz 2019.gada 22.novembrim):
Andris Bērziņš, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” priekšsēdētājs
Egita Prāma, nodibinājuma “Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS” administratīvā direktore
Diāna Lapkis, biedrības “New Door” vadītāja
Liene Pērkone
Una Meiberga, "Kalnciema kvartāls" projektu vadītāja
 

Rekvizīti

Biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”
Reģ.nr. 50008244721
Juridiskā adrese: Alberta iela 13, LV-1010 // office@sua.lv
Swedbanka // LV35HABA0551040981984

Tviteris: @Soc_uznemeji
Facebook: SocialaUznemejdarbibaLV