Back to All Events

Izsludināts projektu konkurss sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai


Informācija no: www.esfinanses.lv

ES programmas „Progress” ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2013/017 „Social innovation driven by social business and young entrepreneurship” (Sociālās uzņēmējdarbības veicinoša sociālā inovācija un jaunie uzņēmēji).

Projekta mērķis – identificēt, attīstīt, veicināt un izplatīt nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa valsts pārvaldes un finanšu starpnieku labo praksi jaunu sociālo uzņēmēju atbalstīšanā, ņemot vērā augsto jauniešu bezdarbu.

Viens no projekta mērķiem ir attīstīt ietekmīgu investīciju tirgu, kas veicinātu sociālos uzņēmumus izmantot atmaksājamo finansējumu inovatīva biznesa modeļa attīstībai un paplašināšanai.

Prioritārās darbības jomas:

 1. Atbalsts kapacitātes stiprināšanai institūcijām, kas veido sociālā finansējuma piedāvājumu. 
 2. Sociālo uzņēmumu iedrošināšana un sagatavošana pieejamā sociālā finansējuma izmantošanai, stiprinot uzņēmumu kapacitāti, veidojot sociālā finansējuma pieprasījumu, attīstot uzņēmumu „investēšanas gatavību”.

Galvenais uzdevums – attīstīt un izveidot atbilstošu un uzticamu finanšu instrumentu (finansēšanas shēmas vai fondus, kas nodrošina kapitāla finansēšanu, ieskaitot riskanta uzņēmuma labdarību). Iesniedzēji varēs izpētīt un izmēģināt efektīvus veidus kā izveidot, konsolidēt, sasaistīt sociālās finansēšanas shēmas un instrumentus, kā arī organizēt mācības.

Specifiskie mērķi un virzieni:

A. Sociālās finansēšanas partnerības izveide (lai samazinātu risku sociālā finanšu instrumenta izmantošanas uzsākšanā, veicinātu potenciālo investoru un citu iesaistīto pušu konsorcija veidošanos un iniciatīvu darboties; lai mācītos no labās prakses piemēriem un ekspertīzes).

B. Sociālās finansēšanas instrumentu un mehānismu izveide (lai mazinātu risku inovācijas ieviešanai sociālās finansēšanas tirgū, veicinot specifiskās ekspertīzes nodrošināšanu).

C. Sociālo uzņēmumu finansēšanas modeļu izveide (potenciālo investoru, donoru un biznesa attīstīšanas pakalpojumu sniedzēju mobilizēšana sadarbībai, lai uzlabotu atbilstošu un uz vajadzībām orientētu finanšu instrumentu pieejamību un efektivitāti un radītu jaunas inovatīvas pieejas finansējuma nodrošināšanai sociālajiem uzņēmumiem).

D. Atbalsts sociālā finansējuma pieprasījuma attīstīšanai (piedāvāt specializētu, pieredzes bagātu kvalitatīvu palīdzību un konsultācijas sociālajiem uzņēmumiem, kapacitātes stiprināšanai ārējā finansējuma iegūšanai vai dažādu veidu finansējuma kombinēšanā).

Aktivitātes atbilstoši darbības virzieniem:

A:Sociālās finansēšanas partnerības izveide

 • Potenciālā pieprasījuma novērtējums (semināri ar iesaistītajām pusēm un sociālajiem uzņēmumiem)
 • Potenciālo investoru un finanšu starpnieku identificēšana un iniciatīva darboties
 • Finanšu pakalpojuma atbilstošo vadītāju/menedžeru identificēšana
 • Dalībvalstu zināšanu un know-how nodošana (mācību braucieni, ekspertu semināri)
 • Ilgtspējīga sociālās finansēšanas mehānisma izveides atbilstības un iespējamības novērtēšana.

B. Sociālās finansēšanas instrumentu un mehānismu izveide

 • Finanšu ekspertu, juristu u.c. dalībnieku sadarbība juridisko dokumentu projektu izstrāde sociālās finansēšanas instrumenta vai mehānisma izveidē.
 • Profesionāļu darbs stratēģijas veidošanā finanšu instrumenta darbības nodrošināšanai.
 • Juridisko dokumentu tulkošana gadījumā, ja tiek izmantoti vai adaptēti jau aprobētie modeļi.
 • IT pakalpojumi, gadījumā ja finanšu instruments izmanto interneta platformu.

C. Sociālo uzņēmumu finansēšanas modeļu izveide

 • Inovatīvo modeļu sadarbībā ar investoriem, donoriem un valsts iestādēm izstrāde, novērtējums un testēšana (9 mēnešu periodā).

D. Atbalsts sociālā finansējuma pieprasījuma attīstīšanai

 • „Ieguldījumu gatavības” pakalpojumi ar mērķi atbalstīt, attīstīt, stiprināt un skaidri formulēt investīcijas, palielinot kapitālu no EUR 100 000 līdz EUR 500 000. Pakalpojumi iekļauj konsultācijas, mentoringu, apmācības, kapacitātes stiprināšanu, dažādu nozaru un noteiktu ģeogrāfisku izvietojumu labas prakses iegūšanu.

Finansējums
Kopējais indikatīvi pieejamais finansējums ir EUR 1 000 000. Maksimālais granta apjoms atbilstoši darbības virzieniem:

A. EUR 75 000
B. EUR 125 000
C. EUR 125 000
D. EUR 100 000.

Plānotais ES atbalsts ir pieejams ne vairāk kā 80% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām.

Projektus ir tiesīgi iesniegt:
Valsts pārvaldes iestādes, privātās vai bezpeļņas organizācijas. Iesniedzējiem un partneriem jābūt no vienas DV.

A, B. un C. darbības virzieniem – pieteicēji ievieš projektu sadarbībā ar vismaz 2 partneriem, lai nodrošinātu sociālajiem uzņēmumiem un jauniem uzņēmējiem pieeju finansējumam.

B. darbības virzienam - viens no pieteicējiem ir investors, kas uzņemsies investēt/līdzfinansēt finanšu instrumentu, kas tiks izveidots.

A. un C. darbības virzieniem - ieteicams iesaistīt investoru konsorciju (kā pieteicēju, līdzpieteicēju, asociēto partneri vai radniecisku organizāciju).

Pieteikšanās termiņš – 2013.gada 15.novembris.

Ieviešanas periods
Projekta ieviešanas uzsākšana laika periodā no 2013.gada 2.decembra līdz 2014.gada 3.martam.

Projekta ilgums: 12 mēneši.

Projekta pieteikumi jāiesniedz elektroniski, aizpildot Internetā on-line pieteikuma formu SWIM sistēmā:https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do , kā arī jānosūta izdrukāti un parakstīti pieteikumi (1 oriģināls un 1 kopija) ar pavaddokumentiem uz šādu adresi:

Call for proposals VP/2013/017
European Commission –
Employment, Social Affairs and Inclusion Directorate-General
Unit EMPL-C.2 - J-27 06/062
1049 Brussels, Belgium

Jautājumus ar atsauci uz projekta konkursu var sūtīt uz oficiālo e-pastu: EMPL-VP-2013-017@ec.europa.eu

Informācija par Progress projektu konkursu un saistītā dokumentācija ir pieejama ES programmas "Progress" mājas lapā.

Kontaktpersona Latvijā:
Daina Fromholde,
Starptautiskās sadarbības un
ES politikas departamenta
vecākā eksperte
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, Latvija, LV-1331
Tālr. 67021511

E-pasta adrese: Daina.Fromholde@lm.gov.lv