Sociālās ietekmes investīcijas ziemeļvalstu un Baltijas reģiona valstīs

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Igaunijas Sociālo uzņēmumu tīklu (Estonian Social Enterprise Network) un Somijas Sociālo uzņēmēju asociācija (Finnish Association for Social Enterprises) izdevusi jaunu publikāciju "Social Impact Investment in the Nordic-Baltic Region" par sociālās ietekmes investīcijām un to potenciālu Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā.

Read More

Sociālo uzņēmumu sadarbība ar pašvaldībām: pieredzes stāsti un rekomendācijas!

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar SE Forum (Zviedrija) un ODB Brussels (Baltkrievija) sagatavojusi jaunu analītisku pārskatu "SOCIAL ENTERPRISES AND MUNICIPALITIES: COOPERATION, PARTNERSHIPS & SYNERGIES" (Sociālā uzņēmējdarbība un pašvaldības: sadarbība, partnerības, sinerģijas), kurā aplūkota sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbības prakses, iespējas un rekomendācijas trīs valstīs - Latvijā, Baltkrievijā un Zviedrijā. Analītiskais pārskats tapis ar Ziemeļu ministru padomes finansiālu atbalstu, un ir pieejams trīs valodās - latviešu, krievu un angļu.

Read More

OECD labās prakses apkopojums - kā veidot spēcīgas sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas?

OECD sadarbībā ar Eiropas Komisiju publicējusi labas prakses piemēru krājumu sociālās uzņēmējdarbības jomā – "Boosting social enterprise development - Good practice compendium". Šī pētījuma mērķis ir veicināt savstarpēju mācīšanos starp dalībvalstīm, un tas ietver piemērus no Beļģijas, Horvātijas, Dānijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas, Nīderlandēm, Polijas, Portugālas, Spānijas un Apvienotās Karalistes.

Read More

Pašvaldības un sociālā uzņēmējdarbība - jauns pētījums!

Ar nolūku labāk izpētīt pašvaldību un sociālās uzņēmējdarbības izmantošanas mijiedarbību un iespējas, Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar SIA “Dynamic University” veica pētījumu "Pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības iespējas un privātās sociālās uzņēmējdarbības izmantošanas iespējas pašvaldības mērķiem”

Read More

Publiskots ziņojums „Beļģijas sociālo uzņēmumu apzināšana”

Ziņojums „Beļģijas sociālo uzņēmumu apzināšana” („Mapping Social Enterprises in Belgium” – angļu val.) sniedz apskatu par sociālo uzņēmējdarbību, tās attīstību un aktualitātēm Beļģijā. Pētījuma ietvaros tika intervēti 78 no Beļģijā aktīviem sociālajiem uzņēmējiem.

Read More

Sociālā biznesa iniciatīva - Social Business Initiative

2011. gada oktobra nogalē Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu par sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu. Komisija uzskata, ka dalībvalstīm ir jānodrošina sociāliem uzņēmumiem labvēlīga ekonomiskā un tiesiskā vide. Komisija norāda, ka sociālais uzņēmums atbilst šādiem kritērijiem:

  • uzņēmumiem galvenie ir sociālie mērķi, nevis peļņa, un tie rada sociālos labumus visas sabiedrības vai tās locekļu interesēs;
  • uzņēmums ir pārsvarā bezpeļņas struktūra un pārpalikumus galvenokārt investē atkārtoti, nevis sadala privātajiem akcionāriem vai īpašniekiem;
  • uzņēmumiem ir dažādas juridiskās formas un modeļi: piem., kooperatīvi, brīvprātīgas apvienības, bezpeļņas apvienības, fondi, peļņas vai bezpeļņas uzņēmējsabiedrības; uzņēmumi apvieno dažādas juridiskās formas un dažreiz maina minēto formu atbilstoši savām vajadzībām;
  • uzņēmumi ir ekonomikas dalībnieki, kas ražo preces un sniedz pakalpojumus (bieži vispārējas nozīmes), tajos bieži ir spēcīgs sociālās inovācijas aspekts;
  • uzņēmumi darbojas kā neatkarīgas vienības, tajos ir spēcīgi līdzdalības un koplēmuma (darbinieki, lietotāji, locekļi), pārvaldības un demokrātijas (pārstāvības vai atklātas demokrātijas) aspekti;
  • uzņēmumi bieži rodas no pilsoniskās sabiedrības organizācijām vai ir saistīti ar tām.

Ziņojums angļu valodā.

Ziņojums latviešu valodā.

Read More

Publikācija – „Social economy and social entrepreneurship - Social Europe guide” Volume 4

Publikācija „Sociālās Eiropas rokasgrāmata” ir ES izdevums, kas iznāk divas reizes gadā un tās mērķis ir sniegt īsu pārskatu par aktuāliem jautājumiem dažādās ES prioritāras jomās, tādās kā - nodarbinātība, sociālās lietas un sociālā iekļaušana. Rokasgrāmatā tiek skaidroti pieņemtie lēmumi, norādīts uz plānoto politikas lēmumu izaicinājumi, kā arī  sniegti labas prakses piemēri no ES dalībvalstīm.

Šī publikācija ir veltīta sociālās uzņēmējdarbības koncepta izplatībai Eiropā. Publikācijā tiek apskatīta Eiropas valstu pieredze veicinot un atbalstot sociālos uzņēmumus, izvērtētas dažādās juridiskās formas, kurās darbojās sociālie uzņēmumi. Tiek nora’’dits, ka visvairāk sociālie uzņēmumi Eiropā darbojas sociālo pakalpojumu jomā – jeb 16.70 % no visiem sociāliem uzņēmumiem.

Lasīt publikāciju.

Read More

EMES Network pētījums “The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective”

EMES Network ir starptautiskas pētījumu centrs, kurš jau vairāk kā desmit gadus pēta un analizē sociālās uzņēmējdarbības koncepta attīstību Eiropā. Pētījuma ietvaros tiek apskatīta sociālo uzņēmumu koncepta attīstība Eiropā un Amerikā. Tiek apskatītas dažādās definīcijas un kritēriji, kā arī meklēti kopsaucēji un analizētas atšķirības. Amerikā ar jēdzienu sociālais uzņēmums saprot ikvienu indivīdu vai komersantu, kura mērķis ir veicināt pozitīvas sociālās pārmaiņas. Tas var būt uzņēmums, ka novirza daļu no savas peļņās kādam sociālam mērķim vai sociālam projektam vai indivīds, kas risina sociālo problēmu ar inovatīvām metodēm. Eiropā ar sociālo uzņēmējdarbību nodarbojas tikai un vienīgi šim mērķim izveidotas nevalstiskās organizācijas, kooperatīvi vai komersanti. Inovāciju klātbūtne izvēlētajās darbības metodēs nav obligāts, bet vēlams priekšnosacījums.  Vairāk par to, kas vieno vai atšķir sociālos uzņēmējus Eiropā no kolēģiem Amerikā var lasīt pētījumā.

Read More

EMES Network pētījums "Social Enterprise in Europe: Recent trends and developments"

EMES Network ir starptautiskas pētījumu centrs, kurš jau vairāk nekā desmit gadus pēta un analizē sociālās uzņēmējdarbības koncepta attīstību Eiropā.” Social Enterprise in Europe: Recent trends and developments” ir viens no nozīmīgākiem pētījumiem par sociālās uzņēmējdarbības daudzveidību Eiropā. Pētījuma ietvaros tiek apskatīta 11 valstu pieredze trīs jomās – pieejamās juridiskās formas sociāliem uzņēmējiem, uzņēmumu darbības jomas un valsts atbalsta sistēmas sociālai uzņēmējdarbībai. Apkopojot izvērtēto valstu pieredzi, eksperti nosaka kritērijus, kas raksturo sociālo uzņēmumu Eiropā. Sociālo uzņēmumu raksturo četri ekonomiskie kritēriji un pieci sociālie kritēriji. EMES Network definētie kritēriji tiek izmantoti daudzu Eiropas valstu normatīvos aktus, kas regulē sociālo uzņēmumu darbību. Plašāk par to, kādi kritēriji raksturo sociālo uzņēmumu, lasāmi pētījumā

Read More

PROVIDUS un Latvijas Pilsoniskās Alianses pētījums „Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību”

 2011. gada nogalē biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” sadarbībā ar biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse” uzsāka projektu – sociālās uzņēmējdarbības koncepcijas izveide Latvijā. Lai analizētu pasaulē pastāvošos sociālās uzņēmējdarbības dažādos konceptus un piedāvātu risinājumus Latvijai, pētījumā apskatītas vairākas Eiropas valstis – Itālija, Polija, Lietuva, Somija, Dānija, Beļģija, Francija, Šveice, Luksemburga, Lielbritānija, Īrija, kā arī sniegts ieskats sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma attīstībā ASV.

Pētījumā konstatēts: lai gan ikvienā apskatītajā valstī sociālās uzņēmējdarbības koncepts ir attīstījies un veidojies atšķirīgi, var saskatīt kopīgas iezīmes un tendences un gūt vērtīgu pieredzi, kas ļautu Latvijai izvairīties no kļūdām, kuras pieredzējušas citas valstis, veidojot atbalsta sistēmas sociālajiem uzņēmumiem. Latvijai, veidojot savu sociālās uzņēmējdarbības konceptu, nāksies un arī ir nepieciešams izveidot savu pieeju, jo tieša paraugu pārņemšana nebūs pats labākais risinājums, ņemot vērā faktu, ka Latvijas ekonomika, kā arī sociālie izaicinājumi un mērogi ir atšķirīgi.

Lasīt pētījumu

Read More